Waldorf

Metodik prevence

ANDREA SMÝKALOVÁ

 Tel.: 775 755 013

E-mail: a.smykalova@waldorf-olomouc.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 10:00 - 11:00 

 

Práce školního metodika prevence se, jak sám název napovídá, zaměřuje zejména na preventivní oblast působení školy, které má předcházet projevům rizikového chování žáků. Za projevy rizikového chování se považuje:

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus a xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Závislostní chování
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbaného dítěte
 • Spektrum poruch přijmu potravy

 

Preventivní program školy naleznete zde.

 

K hlavním bodům pracovní náplně metodika prevence patří zejména:

 • Spolupráce s kolegy školního poradenského pracoviště a ostatními pedagogy školy
 • Vytváření a realizace preventivních programů školy, včetně komunikace s dalšími subjekty, které se tématy prevence rizikového chování zabývají
 • Začleňování preventivních témat do učebních plánů vzhledem k obsahu učiva a věku žáků
 • Sledování aktuálního dění ve škole a reakce na něj ve spolupráci s třídními učiteli
 • Inovování strategie školy v rámci prevence rizikového chování
 • Poskytování metodického vedení a pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivních aktivit
 • Skupinová i individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Předávání informací žákům, nebo jejich zákonným zástupcům o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem a rodinám, které mají problémy v oblasti závislostí nebo jinými negativními jevy ovlivňující jejich sociálním vývoj
 • Spolupráce se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské činnosti rodičům
 • Podílení se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • Vede deník metodika prevence
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty