Waldorf
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Úvod Waldorf Střední škola Waldorf Informace Waldorf Profil absolventa

Profil absolventa

Kompetence absolventa Waldorfské střední školy

 

V rámci studia je kladen významný důraz na rozvoj všeobecných kompetencí. V dnešní době jde vývoj kupředu takovým tempem, že na něj školství dokáže jen stěží adekvátně reagovat. Sotva provede úpravu obsahu výuky, ve vývoji přijde další inovace. Rozvoj všeobecných kompetencí je tedy směřován tak, aby student byl připraven přicházející změny aktuálně sledovat, akceptovat je a pracovat s nimi. Mezi rozvíjené všeobecné kompetence patří:

 

Kompetence k učení (učení je celoživotně nekončící proces)

Kompetence k řešení problémů (nahlížení na danou situaci z více pohledů)

Komunikativní kompetence (schopnost vyjádření se jak v písemné tak ústní formě)

Kompetence personální (schopnost týmové spolupráce, tvorba pozitivních pracovních vztahů)

Kompetence sociální (schopnost adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky)

Občanské kompetence (uvědomění si významu podílení se na občanském životě)

Kulturní povědomí (využití umění k rozvoji tvořivosti)

Kompetence k pracovnímu uplatnění (schopnost optimálního využití vlastních dovedností)

Kompetence k podnikání (schopnost nést zodpovědnost)

Všeobecná digitální kompetence

 

Od 3. ročníku budeme u studentů rozvíjet také odborné kompetence s ohledem na výběr studijního zaměření.

 

Rozvoj odborných kompetencí v rámci humanitního zaměření:

Kompetence k sebereflexi vlastní práce a práce ostatních

Kompetence k vyhledání informací z více zdrojů

Znalost etických norem

Kompetence práce se stresem a řešení problémových situací

Umět vytvářet při jednání pocit důvěry na základě uplatňování empatie vůči ostatním

Chápání kulturních a společenských souvislostí

Základní znalost práce v kultuře a  mediích

Znalost významu estetických faktorů v každodenním životě

 

Rozvoj odborných kompetencí v rámci přírodovědného zaměření:

Osvojení všeobecných přírodovědných pojmů včetně jejich praktických aplikací

Přehled o klíčových otázkách a problémech v oblasti přírodních věd

Znalost etické souvislosti přírodovědného výzkumu a jeho praktických aplikací

Rozvoj respektu k živé i neživé přírodě s ohledem na zásady trvalé udržitelnosti

Rozvoj dovednosti analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, vést přesné záznamy a protokoly

Dovednost formulovat hypotézy a hledat praktickou cestu k jejich ověření

Osvojení si základních přírodovědných empirických postupů a kultury kritického vědeckého myšlení

Znalost vývoje působení člověka vůči společnosti a přírodnímu světu

Osvojení si praktické dovednosti vedení věcného odborného dialogu na přírodovědné téma

Dovednost pracovat s více informačními zdroji, ověřovat nalezené informace a kriticky je posoudit

 

Rozvoj odborných kompetencí v rámci technického zaměření:

Vědomí významu celoživotního vzdělávání s ohledem na neustálý vývoj,

Všeobecný přehled o technických oborech

Ovládat základní metody vědecké práce

Základní znalost technického kreslení, deskriptivní geometrie, technické fyziky

Aplikace matematických postupů při řešení technických problémů, rozvoj prostorové představivosti.

Umění zdůvodnit i obhájit zvolené řešení.

Využívat prostředky ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti a vývojové práci

Respektovat duševní vlastnictví copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl.

Základní škola kontakty Základní škola
kontakty
Mateřská škola kontakty Mateřská škola
kontakty
Mateřské centrum kontakty Mateřské centrum
kontakty
Waldorfská iniciativa kontakty Waldorfská iniciativa
kontakty